Ochrana osobných údajov

Osobné údaje nám poskytujete z dôvodu vybavenia Vašej objednávky a/lebo v prípade záujmu o odber občasných e-mailov s informáciami. Pokiaľ v našom eshope urobíte objednávku a neodškrtnete, že chcete posielať em-maily, budú Vám zaslané iba e-maily súvisiace s vybavením objednávky.

Vaše osobné údaje nikdy nepredávame žiadnej ďalšej spoločnosti, aby ich mohla využiť pre marketingové účely.

Podmienky ochrany osobných údajov

I.
Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je
Perties, s.r.o., IČ: 53402324  
so sídlom Popradská 64/J, 040 10 Košice, Slovensko (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
email: info@perties.sk
telefón: +421 950 607 778

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a ďalšie údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

  • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. 

IV.
Doba uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
• po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby 
• podieľajúce sa na dodávaní tovaru na základe zmluvy (hlavne dopravcovia),
• podieľajúci sa na realizácii platieb na základe zmluvy, 
• zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
• zaisťujúci marketingové služby (externí spolupracovníci e-shopu, Facebook, Instagram, Adwords, Sklik, Heureka),
• zaisťujúci spracovanie účtovníctva.

2. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb (Sendinblue, Google).

VI.
Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte 
• právo na prístup k svojim osobným údajom, podľa § 21 Zákona,
• právo na opravu osobných údajov, podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona. 
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, hlavne: 
• používame silné heslá,
• používame antivírový program a protokol SSL
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach. Vo vlastnom záujme pravidelne tento dokument na webových stránkach kontrolujte.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 23.6.2022.odber 

Prejsť na začiatok