Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode perties.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obchodníkom (prevádzkovateľom internetového obchodu) a kupujúcim. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

2. Tieto VOP sú platné od 7. 2. 2024.

II. Definícia pojmov

 • E-shop – internetový obchod na adrese https://perties.sk/
 • Obchodník – obchodná spoločnosť PERTIES, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Košiciach, oddiel Sro, vložka č. 50201/V, so sídlom: Popradská 64/J, 040 10 Košice – Západ, adresa skladu: Turgenevova 36, 040 01 Košice, IČO: 53402324, IČ DPH SK2121359702,  email: info(zavináč) perties.sk – použite formulár na stránke kontaktu. Obchodník je súčasne prevádzkovateľom e-shopu.
 • Kupujúci – je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý uzatvorí prostredníctvom e-shopu kúpnu zmluvu s obchodníkom.
 • Spotrebiteľ – je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná.
 • Podnikateľ – je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom konať tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľom sa pre účely týchto VOP rozumie ten, kto jedná vrámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci vobjednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidla uvedené vtýchto VOP pre podnikateľa.
 • Kúpna zmluva – zmluva uzatvorená medzi obchodníkom a kupujúcim prostredníctvom e-shopu, jej predmetom je nákup tovaru.
 • Spotrebiteľská zmluva – zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane obchodník.
 • Tovar – veci, ktoré obchodník ponúka na predaj prostredníctvom e-shopu.
 • Kuriér – zmluvný dopravca zaisťujúci dopravu tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu.
 • Pracovné dni – sú dni v kalendárnom týždni od pondelka do piatku s výnimkou sobôt, nedieľ a dní, na ktoré v súlade s platnými právnymi predpismi pripadajú štátom uznané sviatky.
 • Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, vznení neskorších predpisov.
 • Zľavový kód/Referenčný kód – súbor niekoľkých písmen a číslic, po ich zadaní do príslušného okienka v košíku bude vypočítaná kupujúcemu zľava na tovar. Tieto kódy sú zverejňované v rámci reklamných akcií alebo zasielané e-mailom.
 • Darčekový poukaz – zľavová poukážka zakúpená prostredníctvom e-shopu, ktorá môže mať tlačenú alebo elektronickú podobu. Súčasťou je kód, po jeho zadaní do príslušného okienka v košíku je kupujúcemu z jeho nákupu odpočítaná hodnota uvedená na darčekovom poukaze.
 • Perties Body – vernostný systém, ktorého prostredníctvom môže kupujúci získať zľavu na ďalší nákup. Podrobné podmienky účasti vo vernostnom programe nájdete na webových stránkach: https://perties.sk/ako-usetrit-s-perties/
 • Výmena a vrátenie – jednoduchý spôsob vrátenia tovaru s možnosťou rezervácie nového tovaru prostredníctvom on-line formulára na e-shope.

III. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy

1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru obchodníkom na stránky e-shopu, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim. Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami.

2. Tovar v e-shope je riadne označený názvom a je spravidla vyobrazený spoločne so slovným popisom obsahujúcim údaje o použitých materiáloch a ďalších vlastnostiach tovaru s tým, že v prípade, že je tovar vyrábaný v rôznych veľkostiach a farbách, má kupujúci možnosť vybrať zodpovedajúcu veľkosť aj farbu pred tým, ako tovar umiestni do „košíka“.

3. Kupujúc vykoná výber tovaru, vrátane jeho farby, veľkosti a ďalších parametrov, ak sú tieto položky voliteľné, a umiestni tovar do nákupného košíka tak, že klikne na tlačidlo „Pridať do košíka“ (“Košík” alebo na tlačidlo so symbolom košíka). V rámci procesu objednávania tovaru má kupujúci možnosť sa vrátiť k jednotlivým krokom za účelom vykonania kontroly a prípadných opráv chýb v objednávke.

4. Do doby, než kupujúci proces objednávania ukončí kliknutím na odkaz „Odoslať objednávku“ a objednávka sa stane záväznou, má kupujúci možnosť v ktorejkoľvek fáze objednávania tovaru objednanie tovaru zrušiť tak, že preruší vykonávanie jednotlivých hore popísaných krokov vedúcich k objednaniu tovaru a opustí internetovú stránku, na ktorej sa objednávka tovaru vykonáva.

5. Po odoslaní záväznej objednávky tovaru obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke, potvrdenie objednávky, v ktorom bude obsiahnuté okrem iného číslo objednávky a zhrnutie údajov uzatvorenej kúpnej zmluvy.

6. V súvislosti s objednávkou tovaru môže obchodník kontaktovať kupujúceho telefonicky na telefónne číslo uvedené kupujúcim pri vykonávaní objednávky, a to v záležitostiach súvisiacich s plnením kúpnej zmluvy.

7. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v slovenskom jazyku.

8. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená kúpna zmluva medzi kupujúcim a obchodníkom archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a je prístupná kupujúcemu po prihlásení do jeho užívateľského účtu. Kupujúci – spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku kúpnu zmluvu bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom alebo telefonicky. Meniť objednávku a opravovať vady je možné do okamihu odovzdania tovaru kodoslaniu, svýnimkou zmeny spôsobu platby, ktorú je možné vykonať iba so súhlasom predávajúceho.

IV. Kúpna cena

1. Kúpne ceny tovaru a služieb sú v e-shope uvádzané vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom či iných obdobných peňažitých plnení. Náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dodania a úhrady kúpnej ceny.

2. Kúpna cena uvedená pri tovare v okamžiku vykonania objednávky je kúpnou cenou záväznou pre predávajúceho i kupujúceho a po vykonaní objednávky nebude zmenená, a to ani v prípade, že zo strany predávajúceho následne dôjde k úprave výšky kúpnej ceny za tovar, alebo bude prebiehať reklamná zľavová akcia. Pri výmene rovnakého druhu tovaru za inú veľkosť platí kupujúci cenu zhodnú s cenou vpôvodnej objednávke. V prípade, že kupujúci požaduje výmenu za iný druh tovaru, platí cena tovaru podľa aktuálneho cenníka a kupujúcemu nevzniká nárok na zľavu, zľavu z vernostného systému či použitie zľavového kódu, ktoré boli uplatnené v pôvodnej objednávke.

3. Obchodník si vyhradzuje právo meniť kúpne ceny za tovar, ktorý je ponúkaný na predaj prostredníctvom e-shopu, a prevádzať reklamné zľavové akcie, to všetko v súlade s platnými právnymi predpismi.

4. Obchodník poskytuje rôzne druhy zliav (vernostné, objemové, za použitie zľavových kódov, špeciálna propagácia apod.). Každú zľavu je možné uplatniť iba raz, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia alebo v prípade, že zľava bude uplatnená v rozpore s pravidlami danej zľavy či akcie, má predajca právo odmietnuť takúto zľavu uznať. Kupujúci bude informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy.

Darčekové poukazy. Každý darčekový poukaz má svoje unikátne číslo a je možné ju využiť iba raz za produkty alebo služby spoločnosti. Darčekový poukaz je nedeliteľný tzn. celá hodnota uvedená na darčekovom poukaze musí byť uplatnená v jednej zákazke. Pokiaľ je hodnota uvedená na darčekovom poukaze vyššia, než je hodnota celého nákupu, rozdiel sa na nový darčekový poukaz neprevedie a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca. Darčekový poukaz sa nedá vymeniť za peniaze. V jednej objednávke môže byť uplatnených niekoľko darčekových poukazov.

Zľavový kód. V jednej objednávke môže byť uplatnený iba jeden zľavový kód. Zľavový kód nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu.

Hodnota využitých peňazí z Peties Bodov alebo zľavového kupónu sa rozpočíta vždy pomernou čiastkou medzi všetok tovar z objednávky (zľavnené i nezľavnené). V prípade vrátenia tovaru z objednávky, na ktorú bol uplatnený kupón alebo čiastka z Perties Bodov, bude vrátená cena po zľave. Zľavové kupóny majú časovo obmedzenú platnosť a je ich možné je využiť iba do určeného dátumu. Pri vrátení alebo reklamácii tovaru nedochádza k obnoveniu platnosti zľavového kupónu. Pri vrátení tovaru sa využité Perties Body na členský účet nevracajú. Perties body nie je možné zmeniť za hotovosť.

V. Platobné podmienky

1. Platba kúpnej ceny sa vykonáva v eurách.

2. Kupujúci si môže vybrať v procese vykonania objednávky zo spôsobov platenia kúpnej ceny za tovar:

 • Platba pri prevzatí: dobierkou pri prevzatí tovaru od kuriéra; hotovosť alebo kartou.
 • Platba vopred (bezhotovostná platba): okamžitý prevod peňazí z účtu alebo platba kartou; platba prevodom.
 • Platba kartou

3.  Neprevzatie tovaru kupujúcim a vzniknutie následných nákladov pri spätnom odoslaní predávajúcemu si obchodník vyhradzuje právo tieto náklady kupujúcemu naúčtovať a ten je povinný tieto náklady predávajúcemu uhradiť. Náklady za opätovné odoslanie alebo storno neprevzatej objednávky je stanovené aktuálnym platným cenníkom dopravy.

4. Zvolený spôsob platenia kúpnej ceny je možné po vykonaní objednávky zmeniť len so súhlasom predávajúceho.

VI. Dodacie podmienky

1. Tovar je obchodníkom dodávaný výhradne na území Slovenska.

2. Obchodník sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu spoločne so všetkými súčasťami, poprípade príslušenstvom, podľa kúpnej zmluvy. Kupujúci si môže pri vykonávaní objednávky zvoliť z nasledujúcich spôsobov dodanie tovaru:

 • dodanie kuriérom na adresu uvedenú vobjednávke

Ak má obchodník vec odoslať, dodá vec kupujúcemu odovzdaním prvému dopravcovi kpreprave pre kupujúceho a umožnením kupujúcemu uplatniť práva zprepravnej zmluvy voči dopravcovi. Kupujúcemu spotrebiteľovi je vec dodaná až okamžikom, kedy mu vec odovzdá dopravca.

3. Za podmienky, že je tovar na sklade, odošle obchodník kupujúcemu tovar spravidla do 1 pracovného dňa odo dňa, kedy bola uzatvorená kúpna zmluva. V prípade, že kupujúci zvolil ako spôsob platenia bezhotovostnú platbu, je tovar bežne odosielaný do dvoch pracovných dní odo dňa, kedy je platba kúpnej ceny pripísaná na účet predávajúceho.

4. Termíny doručenia tovaru uvedené na webe sú informatívne. Vychádzajú z predpokladaných dodacích lehôt prepravných spoločností. Momentálne garantuje náš kuriér dodanie do 1-2 dní po odoslaní. Pokiaľ objednávka bude zaslaná a zaplatená do 12:00 pracovného dňa, bude spravidla expedovaná v ten istý deň, inak nasledujúci pracovný deň. Zákonná doba doručenia do 30 dní bude rozhodne dodržaná.

5. Náklady na poštovné i balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho. Náklady na dopravu tovaru sú nasledujúce, ako aj informácie o spôsoboch odoslania tovaru zákazníkovi sú dostupné vzáložke Doprava a platba.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a zrušenie zmluvy dohodou

1. Obchodník je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s kupujúcim v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, ďalej taktiež v prípade zjavnej vady v cene tovaru (tj. ceny zjavne inej než je cena pre tento typ/druh tovaru obvyklá).

2. Obchodník je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci nevykoná bezhotovostnú platbu do jedného pracovného dňa odo dňa, kedy bola uzatvorená kúpna zmluva.

3. Kupujúci môže kedykoľvek od okamihu, kedy došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, do okamihu, kedy bol tovar obchodníkom odoslaný, požiadať predávajúceho o zrušenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva bude zrušená dohodou zmluvných strán v okamžiku, kedy obchodník oznámi kupujúcemu akceptáciu návrhu na zrušenie kúpnej zmluvy.

VIII. Podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

1. V súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon č. 102/2014 Z.z..“), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, resp. od prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je obsahom kúpy niekoľko druhov tovaru alebo sa tovar skladá z niekoľko častí. Toto sa vzťahuje na nerozbalené hygienické produkty podľa § 7 odst. 6e) . Nad rámec hore uvedeného zákonného nároku na odstúpenie od zmluvy môže individuálne a dobrovoľne poskytnúť obchodník spotrebiteľovi možnosť vrátenia či výmeny aj rozbaleného tovaru po dobu 35 dní od prevzatia tovaru, ktorý nebol kúpený v zľave. Toto sa netýka viacerých rozbalených balení toho istého modelu prípadne veľkostného čísla. Inak sa treba riadiť §19,  1e) Zákona č. 108/2024 Z.z., kedy spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Radi vrátime spotrebiteľovi peniaze za maximálne dva kusy rozbaleného hygienického tovaru, ktorý nebol zakúpený v zľave. V prípade zrejmej špekulatívnej objednávky zo strany kupujúceho si obchodník vyhradzuje právo striktne postupovať podľa zákona a neposkytne kupujúcemu možnosť výmeny alebo vrátenia rozbaleného hygienického tovaru.

2. Postup pri odstúpení od zmluvy:

 • Najneskôr 14. deň po prevzatí tovaru musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy.
 • Kupujúci je povinný zaslať tovar spoločne s dodacím listom predávajúcemu na adresu: Perties, s.r.o., Turgenevova 36, Košice 04001, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Zaslanie tovaru na inú adresu nemusí byť akceptované. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. znáša kupujúci pri odstúpení od kúpnej zmluvy náklady spojené snavrátením tovaru. Vrátený tovar by nemal niesť známky použitia, mal by byť nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva). Kupujúci pri odstúpení od zmluvy zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou avlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

3. V nadväznosti na odstúpenie kupujúceho od zmluvy obchodník bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vráti kupujúcemu peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie zodpovedajúcich podľa § 9 zákona č. 102/2014 Z.z. najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru, ktorý obchodník ponúka. Podnikateľ však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal, podľa toho čo nastane skôr.

4. V zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 102/2014 Z.z. ak odstúpi kupujúci od zmluvy, budú mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, vrátené všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho obchodník na základe zmluvy prijal. Obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Peniaze nie je možné vrátiť na čísla účtu platobných domov (splátky pôžičiek, úverov, sporenia apod.).

5. Nárok na akčnú výhodu (darček, zľavu či iné zvýhodnenie) vzniká, pokiaľ objednávka spĺňa všetky pravidlá aktuálne vyhlásenej akcie. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, tento nárok zaniká. Takisto zaniká nárok na množstevnú zľavu v prípade výmeny tovaru. Darček je povinný vrátiť spolu s nevyhovujúcim tovarom. Pokiaľ kupujúci vracia iba časť tovaru a hodnota ponechaných výrobkov neprekračuje stanovenú hranici pre nárok na darček, je rovnako povinný ho vrátiť. V opačnom prípade mu bude účtovaná bežná cena darčeka.

6. Výmena a vrátenie cez e-shop. Obchodník umožňuje kupujúcemu využiť kvráteniu či výmene tovaru elektronický formulár e-shopu. Návod ako postupovať nájdete tu.

7. Vrátenie darčekovej poukážky. Hodnota darčekovej poukážky, a ani jej časť, nemôže byť vyplatená v peniazoch a nie ju možné ani vrátiť spoločnosti.

IX. Zodpovednosť za vady, záruka

1. Obchodník odpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Obchodník najmä odpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy na kupujúceho vec prešlo nebezpečenstvo škody na veci,

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, aak chýba dojednanie, takej vlastnosti, ktorú obchodník alebo výrobca popísal alebo ktorú kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prevádzanej,
 • sa vec hodí na účel, ktorý pre jeho použitie obchodník uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,
 • vec zodpovedá akosti alebo prevedením dohodnutého vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo ztitulu zodpovednosti za vadu, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsaťštyri  mesiacov od prevzatia. Uvedené neplatí:

 • u veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná,
 • na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým používaním,
 • u použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo
 • ak to vyplýva z povahy veci.

3. Podľa ustanovenia § 622 občianskeho zákonníka ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Obchodník je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Obchodník môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Uvedenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni obchodník vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť.

4. Podľa ustanovenia § 623 občianskeho zákonníka ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

5. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci i v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci právo od zmluvy aj odstúpiť.

6. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť, poskytuje obchodník v tomto rozsahu kupujúcemu záruku za akosť. Zárukou za akosť sa obchodník zaväzuje, že vec bude počas určitej doby spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záručná doba beží od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od odstátia veci do miesta určenia. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho vonkajšia udalosť. To neplatí, ak spôsobil vadu obchodník.

7. Práva z zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho (ďalej tiež len „reklamácie“). Reklamáciu je možné uplatniť na základe oznámenia o reklamácii, ktoré kupujúci vrátane reklamovaného tovaru zašle na adresu: Perties, s.r.o., Turgenevova 36, Košice 040 01. Ak si uplatní kupujúci právo z vadného plnenia, potvrdí obchodník v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

X. Zvláštne ustanovenie o vybavovaní reklamácie kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

1. Obchodník alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa obchodník so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť.

2. Obchodník je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Všetky uvedené informácie sú spotrebiteľovi zasielané e-mailom (prílohou je potvrdenie o prijatí reklamácie a reklamačný protokol).

3. V zmysle zákona č. 108/2024 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb., o priestupkoch, v znení neskorších predpisov oznamuje obchodník, že dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom vykonávajú orgány dozoru;. ak nemožno pôsobnosť orgánu dozoru určiť, je na výkon dozoru a kontroly príslušná Slovenská obchodná inšpekcia. S mimosúdnou sťažnosťou sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

XI. Ochrana osobných údajov

Potrebné informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu: https://perties.sk/ochrana-osobnych-udajov/

XII. Riešenie sporov

1. Prípadné vzájomné spory medzi obchodníkom a kupujúcim riešia s konečnou platnosťou okresné súdy.

2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať je vo vzťahu kpredávajúcemu najmä Slovenská obchodná inšpekcia. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v zozname, ktorý je dostupný taktiež na webovej adrese:

http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/146965s.

3. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa zahajuje výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s obchodníkom vyriešiť priamo. Návrh je možné podať najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho po prvýkrát.

4. Spotrebiteľ má právo zahájiť mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupné na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Obchodník sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ ich kupujúci neodmietne.

XIII. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Rozhodné znenie obchodných podmienok je rovnako kupujúcemu zaslané spoločné potvrdením objednávky. Zmeny obchodných podmienok sú vyhradené.

 

 

Prejsť na začiatok