Odstúpenie od zmluvy na diaľku

Poučenie

Pred objednávkou si prečítaj Zákon č. 102/2014 Z. z.:
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nájdeš tu.

Takisto ti dávame do pozornosti Občiansky zákonník a jeho časť:

Zodpovednosť za vady predanej veci

§ 622

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Žiadosti o výmenu alebo refundáciu zaslané inak, ako pomocou formuláru na stránke Môj Účet - Objednávky nemôžeme akceptovať.

Vymena a vratenie
Kontrólny orgán: Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach: Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 odbor výkonu dozoru tel. č.: 055/ 6220 781 fax. č.: 055/ 6224 547 e-mail: ke@soi.sk
Prejsť na začiatok